โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

buildinga1 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
buildinga2 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2546
buildinga3 อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2549
buildinga4 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2556
buildinga5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารสถานที่ ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
buildinga7 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2546
buildinga8 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
อาคารสถานที่ สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
อาคารสถานที่ เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
อาคารสถานที่ สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
อาคารสถานที่ ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535