โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

สุขภาพดี ระบบของมาตรการป้องกันที่มุ่งป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

สุขภาพดี ในวิชาชีพการตรวจสุขภาพ เป็นสถานที่สำคัญ ควบคุมการศึกษาทางการแพทย์ เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของคนงาน พื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน แห่งประมวลกฎหมายแรงงาน พนักงานของวิชาชีพ อุตสาหกรรม วิสาหกิจ สถาบันและองค์กรบางประเภทซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นและเป็นระยะ

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเป็นระยะของพนักงานนั้นกำหนดโดยคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนาสังคม องค์กรของการตรวจสุขภาพ และการสนับสนุนทางการเงินของพวกเขา ถูกกำหนดให้กับนายจ้างมาตรา 14 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง เกี่ยวกับพื้นฐานของความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจสุขภาพเบื้องต้นจะดำเนินการเมื่อมีการจ้างงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อกำหนดความสามารถของบุคคล

ซึ่งกำหนดด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ในการทำงานในสภาพหรือวิชาชีพเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ภารกิจหนึ่งของการตรวจสุขภาพ การระบุข้อห้ามที่เป็นไปได้ในสภาวะสุขภาพ ของเรื่องการป้องกันการจ้างงาน รายการข้อห้ามสำหรับสภาพการทำงาน และวิชาชีพที่ถูกสุขลักษณะเฉพาะได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นมักจะเผยให้เห็นรูปแบบของโรคเรื้อรัง ที่กำหนดให้พนักงานต้องลงทะเบียนกับร้านขายยา

การตรวจสุขภาพเป็นระยะมีจุดประสงค์ เพื่อติดตามสถานะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานภายใต้อิทธิพล ของปัจจัยด้านอาชีพที่เป็นอันตราย งานของพวกเขาคือการระบุสัญญาณเริ่มต้นของโรคจากการทำงาน วินิจฉัยโรคทั่วไปที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ในขณะเดียวกันก็มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และเพื่อฟื้นฟูการทำงานที่บกพร่อง รายชื่อพนักงานที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพนั้นประสานงานกับสถาบันสาธารณสุขของรัฐบาลกลาง FGUZ

สุขภาพดี

ศูนย์สุขอนามัยและระบาดวิทยา รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในการตรวจ สุขภาพดี ห้องปฏิบัติการที่จำเป็นและการศึกษาการทำงานที่ดำเนินการโดยสถาบันทางการแพทย์ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบองค์กรและกฎหมาย และสังกัดแผนกที่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม ดำเนินการตามคำสั่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขและสังคม การพัฒนา ผลการตรวจสุขภาพจะออกในรูปแบบของข้อสรุปส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับการทำงานในด้านพิเศษนี้

การโอนย้ายชั่วคราวหรือถาวรไปยังงานอื่น กรณีมีสัญญาณโรคจากการทำงานในลูกจ้าง ให้ส่งศูนย์พยาธิวิทยาจากการประกอบอาชีพ หรือแผนกพยาธิวิทยาจากการประกอบอาชีพส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลรีพับลิกัน เพื่อวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายจากการประกอบอาชีพ สถาบันอื่นไม่มีสิทธิ์ทำ การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ทุกคนที่เป็นโรคจากการทำงานหรือมีความคลาดเคลื่อน ในภาวะสุขภาพที่อาจเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ต้องลงทะเบียนกับร้านขายยา

จากผลการตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ การกระทำขั้นสุดท้ายจะถูกวาดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย และการตัดสินใจเกี่ยวกับความต่อเนื่องหรือการยกเลิกกิจกรรมด้านแรงงาน ในวิชาชีพของผู้ตรวจเช่นเดียวกับการดำเนินการด้านสุขอนามัย และมาตรการทางเทคนิคและการดำเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพ รายการเอกสารหลักที่ควบคุม OMO รวมถึงมติและคำสั่งดังต่อไปนี้ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนาสังคม

ในการอนุมัติรายการปัจจัยการผลิตและงานที่เป็นอันตราย หรืออันตรายในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งจะมีการตรวจร่างกาย การตรวจเบื้องต้นและเป็นระยะและขั้นตอนการตรวจเหล่านี้ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเป็นระยะของพนักงานและข้อบังคับทางการแพทย์สำหรับการเข้าสู่วิชาชีพ รายการผลงานซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูง ที่จะติดโรคติดต่อและต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันที่จำเป็น

กฎสำหรับการตรวจจิตเวชบังคับ โดยพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางประเภท รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของอันตรายที่เพิ่มขึ้น ด้วยอิทธิพลของสารอันตราย และปัจจัยการผลิตที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเดียวกับการทำงานในสภาวะที่อันตรายเพิ่มขึ้น รายการข้อห้ามทางจิตเวชทางการแพทย์ สำหรับการดำเนินกิจกรรมมืออาชีพบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของอันตรายที่เพิ่มขึ้น โภชนาการบำบัดและป้องกัน

โภชนาการเพื่อการรักษาและป้องกัน CLI ทำหน้าที่ป้องกัน จัดให้มีการฟื้นฟูสภาพการทำงานของสิ่งมีชีวิต เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัจจัยที่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมการผลิต พื้นฐานของ LPP คือบรรทัดฐานทางสรีรวิทยาของโภชนาการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของการเผาผลาญ ที่เกิดจากปัจจัยที่เป็นอันตราย ค่าเฉลี่ยของความต้องการอาหารขั้นพื้นฐานของบุคคล และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเปลี่ยนสูตรอาหารที่สมดุลได้

โดยการจำกัดหรือเพิ่มสัดส่วนของสารอาหารแต่ละอย่าง พื้นฐานของการสร้าง LPP มีเป้าหมายดังต่อไปนี้ เพิ่มความต้านทานโดยรวมของร่างกาย ด้วยความช่วยเหลือของอาหาร การใช้คุณสมบัติแก้พิษของส่วนประกอบอาหารแต่ละอย่าง การเร่ง หรือชะลอตัวของการเผาผลาญสารพิษ ขึ้นอยู่กับความเป็นพิษของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนรูปทางชีวภาพ อิทธิพลของอาหารต่อการเร่งการขับสารพิษออกจากร่างกาย ชะลอการดูดซึมสารพิษในทางเดินอาหาร

การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของอาหาร และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสารพิษ ผลกระทบต่อสถานะของอวัยวะที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คุณค่าทางโภชนาการควรอยู่ที่ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของทุกวัน ค่าพลังงานของอาหารทั้งหมดประมาณ 1,400 กิโลแคลอรี LPP แบ่งออกเป็นสี่ประเภทตามเงื่อนไข ปันส่วนสำหรับโภชนาการการรักษาและป้องกัน การให้วิตามินเพื่อป้องกันโรค จำหน่ายนมและผลิตภัณฑ์กรดแลคติก

การออกเพคตินและสารที่มีเพคติน ในปัจจุบันมีการพัฒนาและรับรองการปันส่วนการรักษาและป้องกันโรค 8 รายการพร้อมๆกับการออกผลิตภัณฑ์เตรียมวิตามิน สารละลายวิตามินที่เป็นน้ำจะถูกเติมลงในชากาแฟหรือคอร์สที่สาม ถูกเติมลงในเครื่องเคียงของหลักสูตรที่สอง อาหารบ๊อบ 1 ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสีแบบเปิดในโรงงานเหมืองแร่ และโรงงานแปรรูปเพื่อแปรรูปโลพาไรท์เข้มข้น อาหารประกอบด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยสารไลโปทรอปิก

เมไทโอนีน ซีสเตอีน ฟอสเฟต วิตามินที่กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน การรวมอยู่ในอาหารของผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ผลิตภัณฑ์จากนม ตับ ไข่จะเพิ่มความต้านทานโดยรวมของร่างกาย ใช้อาหารที่มีเพคตินในปริมาณสูง ผัก ผลไม้ อาหารบ๊อบ 2 มีไว้สำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก โลหะอัลคาไล สารประกอบคลอรีนและฟลูออรีน สารประกอบไซยาไนด์ ฟอสจีนและสารเคมีอื่นๆ อาหารประกอบด้วยผัก ผลิตภัณฑ์จากนม

รวมถึงปลา น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ให้โปรตีนจากสัตว์ กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนแก่ร่างกาย อาหารนี้เป็นด่าง อาหารที่ทำให้ภูมิไวเกินที่ทำให้ร่างกายตอบสนอง ต่อสารก่อภูมิแพ้ทางเคมีลดลงหรือช้าลง ปรับปรุงการเผาผลาญ และเพิ่มความต้านทานของร่างกาย ปันส่วนมีไว้สำหรับคนงานที่สัมผัสกับโครเมียมและสารประกอบ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารมีจำกัดปริมาณไขมันทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น เลือกชุดผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงปริมาณกรดอะมิโน

ซึ่งมีกำมะถันที่เพิ่มขึ้นสำหรับเสริมสร้างกระบวนการเมทิลเลชั่นของเซโรโทนิน ฮิสตามีนและไทรามีน การใช้ไข่ ปลาทะเล ถั่ว สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ ช็อคโกแลต โกโก้ รสเผ็ดและสารสกัดมีจำกัด ขอแนะนำอาหารต้มและนึ่ง อาหารบ๊อบ 3 ออกแบบมาสำหรับวิชาชีพที่ต้องสัมผัสกับสารประกอบตะกั่วอนินทรีย์ในการผลิตสีย้อมเซรามิก วาร์นิชและสี ในอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กในการผลิตตะกั่วและดีบุก นมและผลิตภัณฑ์จากนมรวมอยู่ในอาหาร

บทความที่น่าสนใจ : บุหรี่ไฟฟ้า หญิงตั้งครรภ์สามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้หรือไม่