โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 4 2 6 1
รวมชั้นอนุบาล 8 5 13 2
ป.1 6 2 8 1
ป.2 2 6 8 1
ป.3 5 3 8 1
ป.4 5 5 10 1
ป.5 2 7 9 1
ป.6 3 5 8 1
รวมชั้นประถมศึกษา 23 28 51 6
รวมทั้งหมด 31 33 64 8