โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

นายวรวุธ ฉันธรอาภรณ์
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

 

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 97 หมูที่ 5 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน (ปัจจุบัน แก้ไขตามเอกสารของสำนักงานพื้นที่ราชบุรี)

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ ผู้ใหญ่หยิบ ชื่นอารมณ์ และประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันสละที่ดิน และทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์ และร่วมสละแรงงานก่อสร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ป.1 ก (แบบกึ่งชั่วคราว) ใช้งบประมานในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร หลังคามุงกระเบื้องถาวร 2 ห้องเรียนและยังไม่มีฝากันห้อง โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง ใช้โต๊ะไม้ทำด้วยมือ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 สตท.สุทัศน์ วงศ์สุมาลัย ครูจัตวาโรงเรียนบ้านลำพระ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ส่วนการศึกษาจังหวัดราชบุรี แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ แดงเดช ครูวิสามัญ เทียบจัตวา มาประจำเป็นครู คนที่ 2 ของโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า ปีงบประมาน 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง

ประวัติ โดยย่อ

และมีคำสั่ง ที่ 167/2519 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2519 แต่งตั้งนายไพศาล ทองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านลำพระ มาประจำ 1 คน และมีคำสั่งที่ 243/2519 แต่งตั้ง นายชัยรัตน์ เกิดทรัพย์ ครู 2 มาประจำอีก 1 คน ปีงบประมาน 2520 ได้รับงบประมานก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ ป.1 ก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 270,000 บาท สร้างเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2520 (รื้อถอนวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หนังสือที่ ศธ.04127/2663 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) ปีงบประมาน 2528 ได้รับจัดสรรงบประมานสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 418,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สร้างเสร็จวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ส.ต.ท.สุทัศน์ วงศ์สุมาลัย ได้ย้ายไป แต่งตั้ง นายชัยรัตน์ เกิดทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ได้แต่งตั้งนายนายชูเกียรติ แสงสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ได้แต่งตั้งนายวิศิษฐ์ ข่าวคำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายชูเกียรติ แสงสุวรรณ ที่ย้ายไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442 ได้แต่งตั้งนาย โสภณ ตำนานจิตร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียน.ธรรมศาสตร์ จุฬา 2 มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และย้ายไป เมื่อ พ.ศ. 2544

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้แต่งตั้ง นางศุภรัสมิ์ ธุวะคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล สวนผึ้ง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 สปจ. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางศุภรัสมิ์ ธุวะคำ เป็นครูใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2445 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และชาวบ้านหนองศาลเจ้า พร้อมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ได้ร่วมกันสร้าง อาคารเด็กเล็กศุภนิมิต (อาคารเด็กอนุบาล 3 ขวบ) งบประมานจากมูลนิธิ 205,000 บาท ขายไข่ไก่ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2546 ตำแหน่งผู้บริหารได้เลื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่ ตามคำสั่ง เลขที่ 126/2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

ในปี พ.ศ. 2547 มีครูจำนวน 4 คน ผู้บริหาร 1 คน เนื่องจาก ครูฉัตร เบญจมาลา ได้เสียชีวิต เมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ทำให้เรื่องการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะครูไม่ครบชั้น

นายสุวรรณ ศรีสอดงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ซื้อสัญญาณดาวเทียมพร้อมโทรทัศน์ 2 ชุด เป็นเงินจำนวน 14,500 บาท เพื่อใช้ทดลองการจัดการเรียน การสอนในชั้นที่ขาดครู เริ่มทดลองใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดี ได้รับการประเมิน สมศ ในรอบแรก ผลการประเมินผ่าน

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า ประวัติ

ในปี พ.ศ.2548 ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ โดยได้รับจานรับสัญญาณดาวเทียม อินเทอร์เน็ต โดย บริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่น ได้นำส่งอุปกรณ์ จานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องรับโทรศัพท์ หมายเลข 032-2320046 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ลงทะเบียนรับเมื่อ 11 กรกฎาคม 2549 และสนับสนุนจากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล โดยในปีการศึกษา 2548 ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ ICT เข้ามาปฏิรูปการสอน ได้รับหนังสือที่ ผศมท.407/ 2548 ลว. 27 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซื้ออุปกรณ์ จาน 1 ชุด เครื่องรับและเครื่องแปลสัญญาณดาวเทียม (IRD) 6 เครื่อง โทรทัศน์ 6 เครื่อง สมาร์ดการ์ด 6 ใบ สายสัญญาณ RC6 1 ม้วน อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 1 ชุด ลงรับวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ติดตั้ง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เปิดใช้ในการจัดการเรียนตามหลักสูตรของโครงการมูลนิธิวังไกลกังวล

ในปี พ.ศ.2548 ได้ดำเนินการรื้อถอน อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (แบบกึ่งชั่วคราว) อาคารหลังแรก ที่ชำรุดทรุดโทรม อนุมัติตามหนังสือที่ ศธ 04127/2347 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 254จำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

ในปี พ.ศ.2548 ได้รับบริจาค อาคารเรียน แบบ 105/27 จากครอบครัว โสณมัย โดย พันเอกมนตรี โสณมัยดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ปูกระเบื้อง 4 ห้องข้างล่าง ห้องน้ำ 1 หลัง แบบสปช.601/26 จำนวน 9 ที่นั่ง 4 ที่ปัสสาวะชาย งบประมาน 2,721,000 บาท เปิดใช้เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2549 ผู้รับมอบ คือผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี

ในปี พ.ศ. 2549 เป็นปีปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ และ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพ จาก สมศ. รอบสอง ในวันที่ 21,22 และ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ผลการประเมินได้รับการรับรอง มาตรฐาน จาก สมศ ตามหนังสือที่ สมศ 20752/2550 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ประวัติ โดยย่อ

ในปี พ.ศ. 2550 รื้ออาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ ป1.ก ตามหนังสือ ศธ 04127/2663 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และจำหน่ายออกจากทะเบียนแล้ว ปี พ.ศ. 2551 นางศุภรัสมิ์ ธุวะคำ เลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อำนวยการชำนาญพิเศษเมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ในปี พ.ศ. 2553 ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ล้างมือ ให้กับอาคารเด็กเล็ก ศุภนิมิต อนุบาล 3 ขวบ งบประมาน 29,000 บาท ได้เปิดรับอนุบาล 3 ขวบ โดยงบประมาน สนับสนุนโดยตรงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ในปี พ.ศ.2556 วัดธรรมมงคล โดยโครงการประทีปเด็กไทย มอบงบประมาณ 240,000 บาท เพื่ออาคารเด็กเล็ก โดยนางประภัสสร ฉัตรพรลือชัย บจก.ฉัตรพรซ้อม (2005) และภาคเอกชน ชุมชน สบทบอีก 320,000 บาท รวมราคา สุทธิ 560,000 บาท ใช้เพื่อการเรียนการสอน นักเรียนปฐมวัย ระดับ อนุบาล 1 และ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ในปีพ.ศ. 2556 โรงเรียนได้หนังสือรับรองจาก สมศ. ที่ สมศ 20752/56 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 รับรองคุณภาพตามมาตรฐานของ สมศ รอบสาม

ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบโครงร่างไร้สาย (WIFI NETWORK) lสนับสนุนการใช้ Tablet รับมอบวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คือ โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ชุดรับสัญญาณทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จำนวน 3 ชุด งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายธีระชัย ประพันธ์พจน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายวรวุธ ฉันธรอาภรณ์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้าได้มาตรฐานการศึกษา ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้ถ้ำเขาคันหอก นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่คุณธรรมภายใต้ความเป็นไทย

พันธกิจ โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

1) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ตามศักยภาพ

3) พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

4) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

5) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6) ประสานความร่วมมือกับชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

7) ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน

8) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสาธารณะ

กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

นโยบาย

สร้างคน สร้างปัญญา สร้างคุณภาพ สร้างความสุข

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

น่ารักอย่างไทย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

เป้าหมายและคุณภาพที่คาดหวัง

นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักความเป็นไทย

ครู เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเหมาะกับนักเรียน และมีความกระตือรือร้นสนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี สามารถบริหารโรงเรียนให้พัฒนาไปในทางที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย

โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความพร้อมทางด้านศักยภาพ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านลำพระ

โรงเรียนบ้านลำพระ

กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์